The Shea Butter Lady

2121 Wrightsville Avenue  Wilmington, NC 28403         P: (910) 763-5335

Tell us what you think

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

80 Comments

Reply Pavlosjtj
2:07 PM on September 16, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? Ð?аÑ? дÑ?Ñ?зÑ?Ñ?! https://drive.google.com/file/d/1M6KESe6-2SPzKQijWyIrS7jND2KDnClq/view?usp=sharing Ð?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?акой замеÑ?аÑ?елÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? длÑ? заказа бÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?кважин на водÑ?.Ð?Ñ?новной деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? наÑ?ей компании Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? обеÑ?пеÑ?ение клиенÑ?а каÑ?еÑ?Ñ?венной пиÑ?Ñ?евой водой в доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?ном колиÑ?еÑ?Ñ?ве. Ð?омпаниÑ? «Ð?РÐ?ФÐ?Ð?УР» иÑ?полÑ?зÑ?еÑ? Ñ?овÑ?еменнÑ?й Ñ?оÑ?оÑ?нÑ?й Ñ?поÑ?об бÑ?Ñ?ениÑ?, его можно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? на Ñ?амÑ?Ñ? Ñ?азнÑ?Ñ? гÑ?Ñ?нÑ?аÑ?. Ð?дем Ð?аÑ? Ñ? наÑ? в оÑ?иÑ?е. Ð?Ñ? вÑ?ей дÑ?Ñ?и Ð?ам вÑ?еÑ? благ! http://bbs.njukao.com/space-uid-955676.html http://bbs.ozabc.com/space-uid-1704.html http://www.52zuoye.com/home.php?mod=space&uid=429406 http://acerfans.ru/user/Melenaipw/ http://phpec.org/demo/x3/home.php?mod=space&uid=918633
Reply Zelenalkn
6:02 AM on August 30, 2020 
Ð?обÑ?ого вÑ?емени Ñ?Ñ?Ñ?ок дамÑ? и гоÑ?пода! Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?ма занимаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ?е 10 леÑ? пÑ?одажей пÑ?омÑ?Ñ?леннÑ?Ñ? и Ñ?аÑ?аднÑ?Ñ? кÑ?аÑ?ок в гоÑ?оде Ð?инÑ?ке.Ð?Ñ?новнÑ?е напÑ?авлениÑ? и видÑ? наÑ?ей деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?и: 1)кÑ?аÑ?ка длÑ? Ñ?аÑ?адов 2)маÑ?ло длÑ? деÑ?ева 3)инÑ?еÑ?Ñ?еÑ?нÑ?е кÑ?аÑ?ки 4)пÑ?опиÑ?ка длÑ? деÑ?ева 5)кÑ?аÑ?ки длÑ? окон Ð?Ñ?егда Ñ?адÑ? помоÑ?Ñ? Ð?ам! С Ñ?важением, BELYJMOST http://forum.actionpay.ru/profile.php?id=274800 http://sava.infoportal.lv/index/8-3279 http://en.gipciran.ir/user/Zelenamqm/ https://www.wangxiaoran.cn/space-uid-5709.html http://kafferecept.se/recipe/chai-latte/?unapproved=563836&moderation-hash=148f95b515b949c78f4fd4978a7c7a98#comment-563836
Reply buy cialis online overnight shipping
6:19 PM on August 22, 2020 
cialis peak effect Clermaenteta https://artsocialist.com/ - Cialis Upsepegropsy Generic On Line Levaquin Cod Accepted GexHeeby buy cialis online with a prescription alloftTatt Buy Prevacid Online
Reply Bogdanwhh
7:45 AM on August 19, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? Ð?аÑ? дÑ?Ñ?зÑ?Ñ?! Ð?Ñ?едлагаем Ð?аÑ?емÑ? вниманиÑ? изделиÑ? из Ñ?Ñ?екла длÑ? дома и оÑ?иÑ?а.Ð?аÑ?а оÑ?ганизаÑ?иÑ? Ð?Ð?Ð? «СТÐ?Ð?Ð?Ð?ЭÐ?Ð?Т» Ñ?абоÑ?аеÑ? 10 леÑ? на Ñ?Ñ?нке Ñ?Ñ?ой пÑ?одÑ?кÑ?ии в Ð?елаÑ?Ñ?Ñ?и. Ð?олее подÑ?обнаÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? Ñ?азмеÑ?ена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing УвидимÑ?Ñ?!
Reply MawikViove
4:13 AM on July 8, 2020 
You suggested that terrifically! canadian drug
Reply labedroomDox
12:26 AM on April 27, 2020 
5 piece bedroom set On Internetsite our store customer waiting large choice at price.Catalog contains purchase prices, modern bedroom ideas data about alternatives fittings potential options modify modules. Absolutely any item office and home furniture produced directly from manufacturer. Lowering quotations on dresser obtained due to the absence of production retail space, for use which relied make payment and minimum staff employees. No such costs enable to establish affordable to every buyer prices for all categories acquisitions.
Reply MatthewTycle
11:11 AM on April 21, 2020 
Ð?енÑ?оÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?ндаменÑ? Ñ?ена Создание дома ваÑ?ей меÑ?Ñ?Ñ? - Ñ?Ñ?о оÑ?игиналÑ?наÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?планиÑ?оваÑ?Ñ? и пÑ?еÑ?воÑ?иÑ?Ñ? в жизнÑ? неÑ?Ñ?о воиÑ?Ñ?инÑ? Ñ?никалÑ?ное во вÑ?еÑ? оÑ?ноÑ?ениÑ?Ñ?. Ð?озведение Ñ?Ñ?ндаменÑ?а - Ñ?Ñ?о в Ñ?елом пеÑ?вонаÑ?алÑ?наÑ? моделÑ? Ñ?емонÑ?а, в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е коÑ?оÑ?ой домик Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?и Ñ?аÑ?Ñ?еÑ?е замена Ñ?Ñ?ндаменÑ?а под Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?м деÑ?евÑ?ннÑ?м домом Ñ?ена пÑ?едÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?ма много Ñ?акÑ?оÑ?ов. СÑ?еднÑ?Ñ?Ñ?Ñ?мма возведениÑ? домов Ñ?Ñ?ндаменÑ?а Ñ?оÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? пÑ?иблизиÑ?елÑ?но оÑ? 10$ за кв.меÑ?Ñ? . Ð?огÑ?еб Ñ?можеÑ? Ñ?множиÑ?Ñ? иÑ?оговÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? каждого обÑ?екÑ?а недвижимоÑ?Ñ?и, пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ? необÑ?одимое помеÑ?ение Ñ?ади оÑ?ганизаÑ?ии Ñ?Ñ?анениÑ? и поÑ?ой Ñ?абоÑ?ее пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во. Ð?аÑ?а пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?наÑ? команда по конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ованиÑ? и возведенÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ндаменÑ? под памÑ?Ñ?ник на кладбиÑ?е Ñ?ена можеÑ? помоÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? жилиÑ?е, о коÑ?оÑ?ом вÑ? вÑ?егда меÑ?Ñ?али. Ð?Ñ? наÑ?ала до конÑ?а наÑ?а Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? компаниÑ? в ЧеÑ?еповеÑ? позабоÑ?имÑ?Ñ? о вÑ?еÑ? без иÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?аÑ?, Ñ?Ñ?обÑ? заказÑ?икÑ? не довелоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?евожиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? о деÑ?алÑ?Ñ?. СпеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? в Ð?иÑ?елевÑ?к неÑ?еÑ? Ñ?Ñ?идиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?венноÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?оекÑ?, а не вÑ?, именно поÑ?Ñ?омÑ? оÑ?ганизаÑ?иÑ? в Ð?оÑ?иÑ?оглебÑ?к имеÑ?Ñ? инÑ?еÑ?еÑ? в Ñ?ом, заÑ?ем Ñ?Ñ?обÑ? довеÑ?Ñ?и до конÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?во коÑ?Ñ?еджа бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ее и Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивнее. УзнайÑ?е о Ñ?ваи винÑ?овÑ?е длÑ? Ñ?Ñ?ндаменÑ?а Ñ?енÑ? в вÑ?Ñ?егÑ?е Ñ? Ñ?пÑ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?овеÑ?иалиÑ?Ñ?ов коÑ?поÑ?аÑ?ии.
Reply Rose Mary Coston
1:16 AM on March 16, 2020 

I am out of the cleansing tea.  Can you buy the tea separate and how much is it? 

Reply Laurie M Register
1:59 PM on February 24, 2020 

Hello,

I placed an order on January 31, 2020, and have not received my product. Will you please double check for me? 

 

Organic Argan Oil 2 oz bottle w/dropper

Item# 177380_1506519_1993265 Option: Default $35.00 USD 1 $35.00 USD

Subtotal $35.00 USD

Shipping and handling $7.65 USD

Tax $2.45 USD

Total $45.10 USD

Payment $45.10 USD

Payment sent to Thesheabutterlady@yahoo.com

Payment sent from lmcbnew@gmail.com

Funding Sources Used (Total)

BRANCH BANKING & TRUST COMPANY x-8578 $45.10 USD

 

Issues with this transaction?

You have 180 days from the date of the transaction to open a dispute in the Resolution Center.

 

Questions? Go to the Help Center at www.paypal.com/help.

 

Please do not reply to this email. This mailbox is not monitored and you will not receive a response. For assistance, log in to your PayPal account and click Help in the top right corner of any PayPal page or please contact us toll free at 1-888-221-1161.

You can receive plain text emails instead of HTML emails. To change your Notifications preferences, log in to your account, go to your Profile, and click My settings.


Reply Sybil Chapman
9:23 PM on January 23, 2020 

I purchase the whip Shea butter and mud Shea butter love it and shared it with my friends now they want some. 

I just order but it put my middle name instead of my first name will you please change it to Sybil instead of Nadine Chapman

Hope to see you at the Mum Fest in New Bern

Reply Bettie Jones
8:57 PM on December 16, 2019 

You site does not allow me to know when my package will arrive. No information about shipping at all.

Reply Leslie Redding
11:48 PM on October 23, 2019 
bought some of your products at the Oyster Festival. Are you going to be at the Lexington Bar B Q Festival this weekend?
Reply Kim Pegues
3:02 PM on August 10, 2019 
I would like to purchase some Shea Mud. What is better to lower high blood pressure Black Seed Oil or Oil of Ibrahim
Reply Linda Roach
12:57 PM on May 28, 2019 

I visited my sister in Wilmington. These sweet ladies set up a display in downtown Wilmington. I purchased several products and LOVE them all. Now that I am back in Massachusetts, I will continue to purchase my items from the Shea Butter Lady. Thank you so much for your wonderful products and your kind advice. 

Reply Cyndi Henderson
5:14 PM on April 18, 2019 

I love the products that I get from the Sheabutter lady.. I have tried the black soap they sell in the organic market and it does not compare to the one I get from the sheabutter lady... It’s been a while since I’ve gotten my soap and butter from her and I have really, really missed it... I just love, love, love my products from the sheabutter lady. I can’t thank you enough for your wonderful products. 

Reply Katelin
2:51 PM on April 16, 2019 

I met you in Wilmington, NC. I have thin, curly hair and sensitive skin. The argan oil and shea butter has helped with my hair and skin. I continue to purchase the oil for skin and hair. I want to try the black soap for itchy scalp!

Reply Vidmlek
5:01 PM on April 9, 2019 
Today almost everyone uses Youtube or any other service to upload and watch funny videos, free movies and other content. But sometimes you want to download a video and the service doesn't allow you to do it. It's where Vidmate is coming to help you. It allows you to download a video from may services, including YT, Vimeo, Vimeo and many others. To do this you just need to open video page and click download button. Plus, Vidmate is completely free of charge and has user-friendly UI! Download Vidmate from https://vidmateapp.pro now and start downloading very entertaining video to share them with your family!
Reply kirillina_15l
9:44 AM on February 28, 2019 
, .
Reply DLkclorm
1:28 AM on January 31, 2019 
Missing dll from a working computer? Error on loading Pubg? Website founddll can fix it! Download your missing dll from http://founddll.com/msjava-dll/ page. Fix your error now!
Reply Gloria Mckenzie
11:54 AM on November 14, 2018 
I can not thank you all enough! Fot the first time in years I can snap my fingers. I have psoriactic arthritis and the pain at times is unbearable. I refuse medications because they are so harmful. Between the Tumeric you talked me into and the Shea Mud I can do this! A week ago this would have been impossible! Thank you so much again!
Reply Jill
8:40 PM on October 22, 2018 

I bought some of the Shea Butter Black soap at a home show in New Bern SC a few years ago, I had some pre cancerous cell frozen off my nose that left me with some badly damaged skin.It was very sore and kept peeling. I tried all sorts of things from lotions to essential oils and nothing worked then I remembered my soap that I had gotten from you and got it out to try. The skin on my nose is completely healed after about 2 weeks of use. I had an appt with a dermatologist to check on it but have now cancelled that appointment. I am thrilled with this product and have told many people about it. My son in law has a skin problem where his hands peel.crack and bleed. We are trying the soap on him. Hope it works.

Reply Alicia G
4:36 PM on October 13, 2018 
Bought some Shea Butter Black Soap from the Shea Butter Lady's booth at the New Bern Mum Festival today. Oh my goodness, I'm in love! I will be a frequent customer!!!
Reply shelly knox
9:28 PM on November 11, 2017 

I have been using the liquid black soap and it is WONDERFUL....I can already see and feel a difference in my skin!  I am loving this!!!!!

Reply Janet J.
11:00 AM on October 25, 2017 
I bought a tub of the Shea Butter with turmeric at the Lexington (NC) BBQ Festival last year for arthritic help. The stuff is awesome! Not only did it stop the joint pain I had in my thumb but it did away with the age spots on my hand.
Reply Joni Brewer
9:13 AM on October 11, 2017 
I have had an itchy scalp for the last few years. I tried the black soap as a shampoo and my scalp feels great. I very rarely have to scratch my head now. However, I left it in a hotel shower this weekend while out of town and now I am scratching my head continually again. I ordered it online and am anxious for it to arrive. Thanks for your recommendation.